Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهاي ١-٢-٢ و ٢-٢-٢ يا سپرده گذاري موضوع بند ٣-٢-٢ مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت،سپرده بانکی،گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٩٠% از كل دارايي هاي صندوق
١-١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از کل دارایی های صندوق
٢-١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٣-١ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٢- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
١-٢ منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٢-٢ پذیرفته شده در یک صنعت حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٣- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٤- سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری"صندوقهای سرمایه گذاری"منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری"صندوقهای سرمایه گذاری"منتشره ناشر
٥- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداقل٥% از کل دارایی‌های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان